Terms & conditions
The PAW Patrol Aqua Pups colouring competition
The competition is offered by Spin Master (Maki A/S).
“A total of 4 prizes are distributed per country. The prize consists of:
1 x Paw Patrol Aqua Whale Patroller
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Marshall
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Skye

The prize has a total value of EUR 158,-. The prize cannot be exchanged for cash.
The competition ends the 28th of May 2023, whereafter the winners will be notified directly.
Children and adults residing in Finland can participate in the competition. The draw is not conditional on purchase.

Employees in the involved stores, Maki A/S, and Spin Master, including households, are not allowed to participate in the competition.

The winners of the competition are found in a random draw amongst the drawings send to win.fi@maki.dk and the #AquaPupsNordics competition entries on Instagram.
Winners can expect to receive their prize approx. 2-3 weeks after the competition has ended.
Solutions received after the end of the draw will not be included in the competition.

Privacy policy for participation in competitions
When you participate in the competition, we process the personal data that you provide in that connection (name, e-mail, address, telephone number). The information is processed in order to be able to send the prize to you. All data is treated confidentially in accordance with the Personal Data Act.
You are not obliged to give us the personal data, but the consequence will be that you cannot receive the prize.
Personal information may be disclosed and shared with a postal distributor (e.g. PostNord, GLS, UPS) as well as the production company that administers the competition.
With certain statutory exceptions, you can always request access to your personal data. You can also ask us to correct or limit the processing of your personal data and you can always withdraw your consent. We delete your personal data upon request.
All data is deleted when the competition has ended and the prizes have been distributed.
If you have any questions regarding the processing of your personal data or the exercise of your rights, you are welcome to contact Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telephone: +45 4447 6603.

Other conditions
Spin Master (Maki A/S) reserves the right to change or cancel the competition at any time if circumstances arise that require this, without the participants being able to raise any kind of claim against Spin Master (Maki A/S).
Further questions regarding the competition can be addressed by email to: sales@maki.dk

Dansk

Konkurrencebetingelser

PAW Patrol Aqua Pups farvelægningskonkurrence

Konkurrencen er udbudt af Spin Master (Maki A/S).

Der udloddes i alt 4 præmier per land. Præmien består af:

1 x Paw Patrol Aqua Whale Patroller
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Marshall
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Skye

Præmien har en samlet værdi af DKK 1069,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Konkurrencen slutter den 28. maj 2023, hvorefter vinderne får direkte besked.
Børn og voksne med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Ansatte i de involverede butikker, Maki A/S og Spin Master samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.
“Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de indsendte tegninger til win.dk@maki.dk og #AquaPupsNordics konkurrenceopslagene på Instagram.
Vinderne kan forvente at modtage deres præmie ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.
Løsninger modtaget efter konkurrencens afslutning vil ikke komme i betragtning.

Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer
Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles med henblik på at kunne sende præmien til dig. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.
Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan få tilsendt præmien.
Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen.
Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.
Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser

Spin Master (Maki A/S) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

Svenska

Tävlingsregler

PAW Patrol Aqua Pups färgläggnings tävling

Tävlingen tillhandahålls av Spin Master (Maki A/S).

Totalt lottas det ut 4 vinster per land.

Vinsterna består av:

1 x Paw Patrol Aqua Whale Patroller
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Marshall
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Skye

Vinsten har ett totalt värde av SEK 1679:-.
Vinsten kan inte bytas till kontanter.

Tävlingen avslutas den 28 maj 2023,
varefter vinnarna får besked direkt.

Barn och vuxna med hemvist i Sverige kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorad av köp.

Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Spin Master samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Vinnarna av tävlingen dras slumpvis bland de insända teckningarna till win.se@maki.dk och #AquaPupsNordics tävlingsbidrag på Instagram.

Vinnarna kan förvänta sig att få sina vinster ca. 2-3 veckor efter tävlingens slut.”

Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar

När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.
Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.
Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.
Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.
Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.
Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Övriga villkor

Spin Master (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spin Master (Maki A/S).
Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

Norsk

Konkurransevilkår

PAW Patrol Aqua Pups fargeleggingskonkurranse

Konkurransen tilbys av Spin Master (Maki A/S).

Det deles ut totalt 4 premier per land. Premien består av:

1 x Paw Patrol Aqua Whale Patroller
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Marshall
1 x Paw Patrol Aqua Themed Vehicles – Skye

Premien har en total verdi på NOK 1629,-. Premien kan ikke byttes inn i kontanter.

Konkurransen avsluttes 28. mai 2023, hvoretter vinnerne vil bli varslet direkte.

Barn og voksne med bopel i Norge kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Spin Master, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.

Vinnerne av konkurransen blir funnet ved tilfeldig trekning blant tegningene sendt inn til win.no@maki.dk og #AquaPupsNordics konkurranseinnlegg på Instagram.

Vinnerne kan forvente å motta sin premie ca. 2-3 uker etter avsluttet konkurranse.

Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser

Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles kun for å kunne sende deg din premie. Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.
Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan få tilsendt premien.
Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.
Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.
Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.
Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser

Spin Master (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk

Suomi

Kilpailuehdot

Ryhmä Hau Aqua Pennut värityskilpailu

Kilpailun tarjoaa Spin Master (Maki A/S).

“Yhteensä 4 palkintoa jaetaan per maa. Palkinto koostuu:

1 x Ryhmä Hau Aqua Valasvaunu
1 x Ryhmä Hau Aqua Teema-ajoneuvot – Samppa
1 x Ryhmä Hau Aqua Teema-ajoneuvot – Kaja

Palkintojen kokonaisarvo on EUR 158,-. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Kilpailu päättyy 28. toukokuuta 2023, jonka jälkeen voittajiin ollaan suoraan yhteydessä.

Suomessa asuvat lapset ja vanhemmat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailu ei edellytä ostamista.

Maki A/S:n ja Spin Masterin työntekijät ja heidän perheensä eivät saa osallistua kilpailuun.

Voittajat arvotaan satunnaisesti osoitteeseen win.fi@maki.dk kuvia lähettäneiden ja instagramissa #AquaPupsNordics häshtägiä julkaisujen yhteydessä käyttäneiden keskuudesta.

Palkinto toimitetaan voittajille noin 2-3 viikkoa kilpailun päättymisen jälkeen.

Kilpailun päättymisen jälkeen julkaistuja häshtägejä ei lasketa mukaan kilpailuun.

Kilpailuihin osallistumisen tietosuojakäytäntö

Kun osallistut kilpailuun, käsittelemme sen yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero ). Tietojen avulla pystymme lähettämään sinulle palkinnon. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti.
Et ole velvollinen lähettämään meille henkilötietojasi, mutta silloin me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa.
Henkilötiedot voidaan luovuttaa postijakelijoille (esim. PostNord, GLS, UPS) sekä tuotantoyritykselle, joka hallinnoi kilpailua.
Sinulla on lakisääteisesti aina oikeus pyytää nähdä omat henkilötietosi. Voit myös lisäksi korjata tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja voit aina peruuttaa suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi saatuamme pyyntösi.
Kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen ja palkintojen lähettämisen jälkeen.
Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä tai oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä: Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Puhelin: +45 4447 6603.

Muut ehdot

Spin Master (Maki A/S) pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa kilpailun, jos olosuhteet vaativat sitä ilman, että osallistujat voivat esittää Spin Masterille (Maki A/S) mitään vaatimuksia.
Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse: sales@maki.dk