EN

Terms & conditions
The competition is offered by Spin Master (Maki A/S).
A total of 1 prize will be awarded. The prize consists of 4 Kinetic Sand products worth approx. DKK 700. The prize cannot be exchanged for cash.
The competition ends the 22nd of November 2023, wherafter the winner will be notified directly.
Children and adults residing in Denmark, Sweden, Norway and Finland can participate in the competition. The draw is not conditional on purchase.
Employees in the involved stores, Maki A/S, and Spin Master, including households, are not allowed to participate in the competition.
The winners of the competition are found in a random draw amongst the entries. Winners can expect to receive their prize approx. 2-3 weeks after the competition has ended.
Solutions received after the end of the draw will not be included in the competition.

DK

Konkurrencebetingelser
Konkurrencen er udbudt af Spin Master (Maki A/S).
Der udloddes i alt 1 præmie. Præmien består af 4 Kinetic Sand Produkter til en værdi ca. 700 kr. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Konkurrencen slutter den 22. november 2023, hvorefter vinderne får direkte besked.
Børn og voksne med bopæl i Danmark, Norge Sverige og Finland kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Ansatte i de involverede butikker, Maki A/S og Playmates samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.
Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt konkurrencedeltagerne. Vinderne kan forvente at modtage deres præmie ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.
Indsendelser modtaget efter konkurrencens afslutning vil ikke komme i betragtning.
Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer
Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles med henblik på at kunne sende præmien til dig. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.
Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan få tilsendt præmien.
Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen.
Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.
Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Øvrige betingelser
Spin Master (Maki A/S) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

SE

Tävlingsvillkor
Tävlingen tillhandahålls av Maki A/S
Totalt 1 pris kommer att delas ut. Priset består av 4 Kinetic Sand producter värt cirka 1150 kronor. Priset kan inte bytas mot pengar.
Tävlingen avslutas den 22 november 2023 och därefter kontaktas vinnaren direkt.
Barn och vuxna med hemvist i Danmark, Sverige, Norge och Finland kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorad av köp.
Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Playmates samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.
Vinnarna i tävlingen utses genom en slumpmässig lottning bland bidragen. Vinnarna kan förvänta sig att få sitt pris 2 till 3 veckor efter att tävlingen har avslutats.
Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.
Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar
När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.
Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.
Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.
Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.
Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.
Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Övriga villkor
Spinmaster (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spinmaster (Maki A/S).
Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

NO

Konkurransevilkår
Konkurransen tilbys av Maki A/S
Det deles ut totalt 1 pris. Premien består av 4 Kinetic Sand produkter verdt ca. NOK 1130. Premien kan ikke byttes inn i kontanter.
Konkurransen avsluttes 22/11/2023, hvoretter vinneren vil bli varslet direkte.
Barn og voksne med bopel i Norge, Danmark, Sverige og Finland kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Playmates, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.
Vinnerne av konkurransen blir tilfeldig trukket ut blant bidragene. Vinnerne kan forvente å motta premien sin ca. 2-3 uker etter at konkurransen er avsluttet.
Innsendelser mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.
Personvern ved deltakelse i konkurranser
Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles kun for å kunne sende deg din premie. Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.
Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan få tilsendt premien.
Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.
Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.
Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.
Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Øvrige betingelser
Spin Master (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk

FI

Kilpailuehdot
Kilpailun tarjoaa Spin Master (Maki A/S).
Kokonaisuudessaan arvotaan 1 palkinto. Palkinto sisältää 4 kineettistä Sand tuotetta, joiden arvo on n.€ 100. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Kilpailu päättyy 22. marraskuuta 2023, jonka jälkeen voittajaan ollaan suoraan yhteydessä.
Lapset ja aikuiset, jotka asuvat Suomessa, voivat osallistua kilpailuun. Arvonta ei velvoita ostoon.
Seuraavien yritysten henkilökunta ja perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun: Maki A/S ja Spin Master.
Kilpailun voittajat arvotaan satunnaisesti. Palkinnot toimitetaan voittajille noin 2-3 viikkoa kilpailun päättymisen jälkeen.
Kilpailun päättymisen jälkeen osallistuneita osallistujia ei huomioida arvonnassa.
Kilpailuihin osallistumisen tietosuojakäytäntö
Kun osallistut kilpailuun, käsittelemme sen yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero). Tietojen avulla pystymme lähettämään sinulle palkinnon. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti.
Et ole velvollinen lähettämään meille henkilötietojasi, mutta silloin me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja jakaa postin jakelijoille (esim. PostNord, GLS, UPS) sekä kilpailua hallinnoivalle taholle.”
Sinulla on lakisääteisesti aina oikeus pyytää nähdä omat henkilötietosi. Voit myös lisäksi korjata tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja voit aina peruuttaa suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi saatuamme pyyntösi.
Kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen ja palkintojen lähettämisen jälkeen.
Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä tai oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä: Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Puhelin: +45 4447 6603.
Muut ehdot
Spin Master (Maki A/S) pidättää itselleen oikeuden muuttaa tai peruuttaa kilpailun milloin tahansa, jos olosuhteet sitä vaativat ilman, että osallistujat voivat esittää Spin Masterille (Maki A/S) mitään vaatimuksia.
Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen: sales@maki.dk

Tävlingsvilkor

Tävlingen tillhandahålls av Maki A/S
Totalt 1 pris kommer att delas ut. Priset består av 4 Turtles-basfigurer + ett stort Sewer Lair-lekset värt cirka 2 400 kronor. Priset kan inte bytas mot pengar.
Tävlingen avslutas den 27 augusti 2023 och därefter kontaktas vinnaren direkt.
Barn och vuxna med hemvist i Danmark, Sverige, Norge och Finland kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorad av köp.
Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Playmates samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.
Vinnarna i tävlingen utses genom en slumpmässig lottning bland bidragen. Vinnarna kan förvänta sig att få sitt pris 2 till 3 veckor efter att tävlingen har avslutats.
Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar

När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.
Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.
Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.
Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.
Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.
Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Övriga villkor
Spinmaster (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spinmaster (Maki A/S).
Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

Konkurransevilkår

Konkurransen tilbys av Maki A/S
Det deles ut totalt 1 pris. Premien består av 4 Turtles Basic Figurer + et stort Sewer Lair-lekesett verdt ca. NOK 2400. Premien kan ikke byttes inn i kontanter.
Konkurransen avsluttes 17/9/2023, hvoretter vinneren vil bli varslet direkte.
Barn og voksne med bopel i Norge, Danmark, Sverige og Finland kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Playmates, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.
Vinnerne av konkurransen blir tilfeldig trukket ut blant bidragene. Vinnerne kan forvente å motta premien sin ca. 2-3 uker etter at konkurransen er avsluttet.
Innsendelser mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser

Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles kun for å kunne sende deg din premie. Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.
Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan få tilsendt premien.
Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.
Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.
Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.
Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Øvrige betingelser
Spin Master (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk