Terms & conditions

The Gabby’s Dollhouse colouring competition

The competition is offered by Spin Master (Maki A/S).

A total of 4 prizes are distributed per country. The prize consists of:

1 x Gabby´s Dollhouse Kitty Fairy’s Garden Treehouse

1 x Gabby´s Dollhouse Carlita & Pandy Paws Picnic

The prize has a total value of EUR 95,-. The prize cannot be exchanged for cash.

The competition ends the 23rd of April 2023, whereafter the winners will be notified directly.
Children and adults residing in Finland can participate in the competition. The draw is not conditional on purchase.

Employees in the involved stores, Maki A/S, and Spin Master, including households, are not allowed to participate in the competition.

The winners of the competition are found in a random draw amongst the drawings send to win.fi@maki.dk.
Winners can expect to receive their prize approx. 2-3 weeks after the competition has ended.
Solutions received after the end of the draw will not be included in the competition.

Privacy policy for participation in competitions
When you participate in the competition, we process the personal data that you provide in that connection (name, e-mail, address, telephone number). The information is processed in order to be able to send the prize to you. All data is treated confidentially in accordance with the Personal Data Act.
You are not obliged to give us the personal data, but the consequence will be that you cannot receive the prize.
Personal information may be disclosed and shared with a postal distributor (e.g. PostNord, GLS, UPS) as well as the production company that administers the competition.
With certain statutory exceptions, you can always request access to your personal data. You can also ask us to correct or limit the processing of your personal data and you can always withdraw your consent. We delete your personal data upon request.
All data is deleted when the competition has ended and the prizes have been distributed.
If you have any questions regarding the processing of your personal data or the exercise of your rights, you are welcome to contact Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telephone: +45 4447 6603.
Other conditions
Spin Master (Maki A/S) reserves the right to change or cancel the competition at any time if circumstances arise that require this, without the participants being able to raise any kind of claim against Spin Master (Maki A/S).
Further questions regarding the competition can be addressed by email to: sales@maki.dk

DK
Konkurrencebetingelser
Gabbys Dukkehuse farvelægningskonkurrence
Konkurrencen er udbudt af Spin Master (Maki A/S).
Der udloddes i alt 4 præmier per land. Præmien består af:
1 x Gabby´s Dollhouse Kitty Fairy’s Garden Treehouse
1 x Gabby´s Dollhouse Carlita & Pandy Paws Picnic
Præmien har en samlet værdi af DKK 649,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
Konkurrencen slutter den 23. april 2023, hvorefter vinderne får direkte besked.
Børn og voksne med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Ansatte i de involverede butikker, Maki A/S og Spin Master samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.
“Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de indsendte tegninger til win.dk@maki.dk.
Vinderne kan forvente at modtage deres præmie ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.
Løsninger modtaget efter konkurrencens afslutning vil ikke komme i betragtning.

Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer
Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles for at du kan deltage i konkurrencen og med henblik på at kunne sende præmien til dig, hvis du vinder jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.
Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen eller få tilsendt præmien.
Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen. Personopplysningene behandles alene i EU/EØS.
Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.
Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.
Øvrige betingelser
Spin Master (Maki A/S) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

SE
Tävlingsregler
Gabbys Dockskåp färgläggningstävling
Tävlingen tillhandahålls av Spin Master (Maki A/S).
Totalt utlottas 4 priser per land.
Priset består av:
1 x Gabby’s Dollhouse Kitty Fair’s Garden Treehouse
1 x Gabby’s Dollhouse Carlita & Pandy Paws Picnic
Priset har ett totalt värde av SEK1015:-
Priset kan inte bytas till kontanter.
Tävlingen avslutas den 23 april 2023,
vinnaren får därefter besked direkt.”
Barn och vuxna med hemvist i Sverige kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorad av köp.
Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Spin Master samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.
Vinnaren av tävlingen dras slumpmässigt bland teckningarna insända till win.se@maki.dk.
Vinnarna kan förvänta sig att få sina vinster ca. 2-3 veckor efter tävlingens slut.
Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar
När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med anmälan till tävlingen (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att du ska kunna delta i tävlingen och för att vi ska kunna skicka vinsten till dig om du vinner. Vi stödjer behandlingen på avtal enligt artikel 6 (1) b GDPR. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR samt nationell kompletterande lagstiftning (lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning)
Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna till oss, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan delta i tävlingen eller få vinsten skickad till dig.
Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postleverantör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsbolaget som administerar tävlingen.
Personuppgifterna behandlas endast inom EU/EES.
Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss att rätta och/eller komplettera dina personuppgifter. Du kan även begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vid en begäran om begränsning kan vi dock fortsätta behandlingen om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.
Alla dina uppgifter raderas när tävlingen är avslutad och vinsterna har skickats till vinnaren.
Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.
Övriga villkor
Spin Master (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spin Master (Maki A/S).
Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

NO
Konkurransevilkår
Gabbys Dukkehus fargeleggingskonkurranse
Konkurransen tilbys av Spin Master (Maki A/S).
Det deles ut totalt 4 premier per land. Premien består av: 1 x Gabby´s Dollhouse Kitty Fairy’s Garden Treehouse 1 x Gabby´s Dollhouse Carlita & Pandy Paws Picnic
Premien har en total verdi på NOK 979,-. Premien kan ikke byttes inn i kontanter.
Konkurransen avsluttes 23. april 2023, vinnerne vil bli kontaktet direkte etter denne dato.
Barn og voksne med bopel i Norge kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.
Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Spin Master, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.
Vinnerne av konkurransen blir trukket ut i en tilfeldig trekning blant tegningene som sendes til win.no@maki.dk
Vinnerne kan forvente å motta premien sin ca. 2-3 uker etter at konkurransen er avsluttet.
Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser
Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles for at du skal kunne delta i konkurransen og for å kunne sende deg din premie hvis du vinner, jf. GDPR artikkel 6 (1) b). Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.
Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan delta i konkurransen eller få tilsendt premien.
Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.
Personopplysningene vil kun behandles i EU/EØS.
Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.
Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.
Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Du har også rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger.
Øvrige betingelser
Spin Master (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Spin Master (Maki A/S).
Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk

FI
Kilpailuehdot
Gabby Nukketalo Värityskilpailu
Kilpailun tarjoaa Spin Master (Maki A/S).
Yhteensä 4 palkintoa jaetaan per maa. Palkinto koostuu:
1 x Gabbyn Nukketalo Kisukeijun Puumaja
1 x Gabbyn Nukketalo Kaarinan & Pandi Pörrön Picnic
Palkintojen kokonaisarvo on EUR 95,-. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Kilpailu päättyy 23. huhtikuuta 2023, jonka jälkeen voittajiin ollaan suoraan yhteydessä.
Suomessa asuvat lapset ja vanhemmat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailu ei edellytä ostamista.
Maki A/S:n, Spin Masterin ja kilpailun järjestävien myymälöiden työntekijät sekä heidän perheensä eivät saa osallistua kilpailuun.
Voittajat arvotaan satunnaisesti osoitteeseen win.fi@maki.dk kuvia lähettäneiden keskuudesta.
Palkinto toimitetaan voittajille noin 2-3 viikkoa kilpailun päättymisen jälkeen.
Kilpailun päättymisen jälkeen lähetettyjä kuvia ei lasketa mukaan kilpailuun.

Kilpailuihin osallistumisen tietosuojakäytäntö
Kun osallistut kilpailuun, käsittelemme sen yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero ). Tietojen avulla pystymme lähettämään sinulle palkinnon. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti.
Et ole velvollinen lähettämään meille henkilötietojasi, mutta silloin me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa.
Henkilötiedot voidaan luovuttaa postijakelijoille (esim. PostNord, GLS, UPS) sekä tuotantoyritykselle, joka hallinnoi kilpailua.
Sinulla on lakisääteisesti aina oikeus pyytää nähdä omat henkilötietosi. Voit myös lisäksi korjata tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja voit aina peruuttaa suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi saatuamme pyyntösi.
Kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen ja palkintojen lähettämisen jälkeen.
Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä tai oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä: Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Puhelin: +45 4447 6603.
Muut ehdot
Spin Master (Maki A/S) pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa kilpailun, jos olosuhteet vaativat sitä ilman, että osallistujat voivat esittää Spin Masterille (Maki A/S) mitään vaatimuksia.
Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse: sales@maki.dk