Terms & conditions

The Disney Princess & Frozen QR code competition

The competition is offered by Mattel (Maki A/S).

A total of 4 prizes are distributed per country. The prize consists of:
1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Doll
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

The prize has a total value of DKK 1.029,-. The prize cannot be exchanged for cash.

The competition ends the 23rd of April 2023, whereafter the winners will be notified directly.

Partipants need to be 18+ and residing in Denmark/Sweden/Norway to enter the competition. The draw is not conditional on purchase.

Employees in the involved stores, Maki A/S, and Mattel, including households, are not allowed to participate in the competition.

The winners of the competition are found in a random draw amongst the QR code entries on www.maki.dk/disneyprincessfrozen. Winners can expect to receive their prize approx. 2-3 weeks after the competition has ended.

Solutions received after the end of the draw will not be included in the competition.

Privacy policy for participation in competitions

When you participate in the competition, we process the personal data that you provide in that connection (name, e-mail, address, telephone number). The information is processed in order to be able to send the prize to you. All data is treated confidentially in accordance with the Personal Data Act.

You are not obliged to give us the personal data, but the consequence will be that you cannot receive the prize.

Personal information may be disclosed and shared with a postal distributor (e.g. PostNord, GLS, UPS) as well as the production company that administers the competition.

With certain statutory exceptions, you can always request access to your personal data. You can also ask us to correct or limit the processing of your personal data and you can always withdraw your consent. We delete your personal data upon request.

All data is deleted when the competition has ended and the prizes have been distributed.

If you have any questions regarding the processing of your personal data or the exercise of your rights, you are welcome to contact Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telephone: +45 4447 6603.

Other conditions:

Mattel (Maki A/S) reserves the right to change or cancel the competition at any time if circumstances arise that require this, without the participants being able to raise any kind of claim against Mattel (Maki A/S).

Further questions regarding the competition can be addressed by email to: sales@maki.dk

DENMARK:

Konkurrencebetingelser:

Disney Princess & Frozen QR kode konkurrencen

Konkurrencen er udbudt af Mattel (Maki A/S).

Der udloddes i alt 4 præmier per land. Præmien består af:
1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Doll
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

Præmien har en samlet værdi af DKK 1.029,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen slutter den 23. april 2023, hvorefter vinderne får direkte besked.

Deltagere skal være 18+ og have bopæl i Danmark for at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Ansatte i de involverede butikker, Maki A/S og Mattel samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt QR kode konkurrencebidragene på www.maki.dk/disneyprincessfrozen. Vinderne kan forvente at modtage deres præmie ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.

Løsninger modtaget efter konkurrencens afslutning vil ikke komme i betragtning.

Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer:

Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles med henblik på at kunne sende præmien til dig. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan få tilsendt præmien.

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen.

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.

Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser:

Mattel (Maki A/S) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Mattel (Maki A/S).

Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

SWEDEN:

Tävlingsregler:

Disney Princess & Frozen QR kod tävling

Tävlingen tillhandahålls av Mattel (Maki A/S).

Totalt lottas det ut 4 vinster per land.
Vinsterna består av:
1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Doll
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

Vinstens totala värde är SEK 1.619,-. Vinsten kan inte bytas mot kontanter.

Tävlingen avslutas den 23 april 2023, varefter vinnarna meddelas direkt.

Deltagarna ska vara 18+ och vara bosatta i Sverige för att delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorat av köp.

Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Mattel samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Vinnarna av tävlingen dras slumpvis bland QR kod bidragen på
www.maki.dk/disneyprincessfrozen.
Vinnarna förväntas mottaga sina vinster ca. 2-3 veckor efter tävlingens slut.

Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar:

När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.

Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.

Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.

Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.

Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Övriga villkor:

Mattel (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Mattel (Maki A/S).

Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

NORWAY:

Konkurransevilkår:

Disney Princess & Frozen QR kode konkurransen

Konkurransen tilbys av Mattel (Maki A/S).

Det utdeles totalt 4 premier per land. Premien består av:
1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Dukke
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

Premien har en samlet verdi av NOK 1.569,-. Premien kan ikke byttes om til kontanter.

Konkurransen avsluttes 23. april 2023, hvoretter vinnerne blir varslet direkte.

Deltakere må være 18+ og bosatt i Norge for å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Mattel, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.

Vinnerne av konkurransen blir funnet ved tilfeldig trekning blant QR-kodekonkurransebidragene på www.maki.dk/disneyprincessfrozen. Vinnerne kan forvente å motta sin premie ca. 2-3 uker etter avsluttet konkurranse.

Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser:

Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles kun for å kunne sende deg din premie. Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.

Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan få tilsendt premien.

Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.

Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.

Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser:

Mattel (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Mattel (Maki A/S).

Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk